Декларация за поверителност

и защита на личните данни

 

Относно декларацията

 

Настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни е съобразена с действащото българско и европейско законодателства в областта на защитата на личните данни.

Настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни регулира обработването на личните данни на потребителите на https://saganordurlanda.com във връзка с услугите, предоставени от https://saganordurlanda.com, включително онези, предоставяни на сайта и достъпни чрез него.

Настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни, заедно с другите документи, упоменати в https://saganordurlanda.com, определят правилата, които се спазват при обработването на Вашите данни, събраните от Вас или за Вас данни, както и данните, които Вие ни предоставяте.

Настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни не засяга, не ограничава и не отменя Вашите права, произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго приложимо законодателство.

Вие се съгласявате с посоченото в настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни веднага след първоначалното Ви влизане в https://saganordurlanda.com. По този начин Вие извършвате „електронно изявление“ по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис (https://crc.bg/files/_bg/30112017-Zakon.pdf). Така Вие декларирате, че желаете да използвате https://saganordurlanda.com, както и че сте запознати с настоящата декларация, че сте съгласи с нея и че се задължавате да я спазвате добросъвестно. Ако не сте съгласни с тази декларация, моля, не използвайте уебсайта и/или съдържащите се в него материали и ресурси (текст, изображения, аудио и видео материали, и др.).

 

Кои сме ние?

 

Сайтът https://saganordurlanda.com е независим и общодостъпен информационен сайт, разработен и поддържан на доброволни начала. Неговата основна цел е да предоставя разнообразна по вид информация за скандинавската история и култура. Средствата, получени чрез доброволни дарения, се използват само и единствено за целите на сайта.

За да научите повече за https://saganordurlanda.com отидете на ЗА НАС.

Сайтът https://saganordurlanda.com зачита неприкосновеността на личния Ви живот, съблюдава за спазването на Вашите права и гарантира за защитата на личните Ви данни.

 

Какво регламентират правилата за поверителност и на какво основание?

 

От 25 май 2018 г. в България започва да се прилага Общ регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation). Той е приет от Европейския съюз и основната му цел е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането, използването и защитата на личните данни. По този начин се гарантира Вашето право на неприкосновеност, защитата на личните Ви данни и Вашият контрол над тях. Това следва да подобри сигурността срещу злоупотребите с личната информация. Този регламент се прилага с редица изисквания, които https://saganordurlanda.com гарантира. Сред тях са:

 • да Ви информираме какви данни ползваме;
 • да Ви информираме защо използваме въпросните данни;
 • да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги;
 • да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода;
 • да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни и тяхното изтриване. Това става след като ни уведомите и се легитимирате по съответните начини;
 • да посочваме всички трети лица с които обменяме Вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа и ние често използваме стандартизирани услуги, които регистрират влизане и проследяват поведение под анонимна форма (например Google Analytics).

 

Какво са „лични данни“ и „обработване на лични данни“?

 

Съгласно чл. 4, т. 1 от „Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)“ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN) лични данни са:

…всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Съгласно чл. 4, т. 1 от „Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)“ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN) обработване на лични данни е:

…всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Въведение

 

Поверителността на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я пазим. Настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни описва как https://saganordurlanda.com събира, съхранява и обработва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с „Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)“ и „Закона за защита на личните данни“ (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1194). Стремим се да поддържаме Вашите данни точни и да не ги съхраняваме по-дълго от необходимото. Предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да сведем до минимум риска от неоторизиран достъп или оповестяване на Вашите данни.

Настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни обяснява причините и начините за обработката, събирането и защитата на Вашите лични данни, как се използват и какви са Вашите права върху тях.

 

Събиране на лични данни

 

Всички Ваши лични данни, публикувани на нашия сайт, са изцяло конфиденциални, защитени и ще бъдат използвани само за нуждите на нашия сайт. Могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани следните видове информация:

 • информация за Вашия компютър или мобилно устройство, включваща IP адрес, географско положение, тип и версия на браузъра и/или операционната система;
 • информация за Вашите посещения и това как употребявате този уебсайт, включително продължителността на Вашите посещения, техния брой и Вашето придвижване (навигация) в сайта;
 • информация като Вашето име (потребителско име, username) и имейл, които сте въвели, за да публикувате коментар в уебсайта;
 • информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 • информация, свързана с услугите, които използвате и транзакциите, които правите, съдържаща Вашите имена, адрес, телефон, имейл и данни за банковата Ви сметка;
 • информация, която публикувате на нашия уебсайт под формата на коментари, с намерението да се виждат от всички потребители и която включва съдържанието на Вашия коментар;
 • информация от всяка комуникация с Вас, изпратена на чрез имейл или посредством уебсайта, включително съдържанието и смисъла на комуникацията и метаданните;
 • всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това и за обработката на неговата лична информация в съответствие с тази полица.

 

Относно коментарите

 

Публикуваните от Вас коментари са публични. Любезно Ви молим да не поставяте в тях лични данни, които не бихте искали да бъдат споделени в публичното пространство.

 

Използване на личната Ви информация

 

Вашата лична информация, подадена до нас чрез този уебсайт, ще бъде ползвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Имаме право да използваме личната Ви информация за:

 • администриране на нашия уебсайт;
 • персонализиране на уебсайта, за да бъде по-удобен за Вас;
 • използване на услуги, налични в нашия уебсайт;
 • да Ви изпращаме немаркетингови реклами;
 • осигуряване на статистическа информация на трети лица (но тези трели лица няма да могат да идентифицират отделните потребители);
 • справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за Вас, които са свързани с нашия уебсайт;
 • предпазване на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.

Ако предоставите лична информация за публикуване в нашия уебсайт, ние ще я публикуваме. В противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което Вие ни давате.

Ние няма да предоставим Вашата лична информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие. Задължаваме се да пазим и съхраняваме личната Ви информация, и да се въздържаме от неетични практики спрямо нея.

 

Оповестяване на личните Ви данни

 

Можем да оповестим личните Ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази декларация.

Можем да оповестим личната Ви информация:

 • до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 • във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел да се предотврати измама);
 • на всеки човек, за който вярваме, че може да се яви пред съд или друг подобен орган;
 • където по наше мнение съд или друг подобен орган може да нареди оповестяването на тази лична информация.

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната Ви информация на трети лица.

 

Международни трансфери на данни

 

Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с тази полица.

Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена в следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в ЕС: САЩ, Русия, Япония, Китай и Индия.

Личната информация, която публикувате или предоставяте в коментари в нашия уебсайт може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата с подобна информация от други.

Вие се съгласявате с трансферирането на личните данни, описани в този раздел.

 

Запазване на личната Ви информация

 

Този раздел разяснява нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени за да Ви гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел (цели) няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел (цели).

Запаметяваме документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • до степента, в която законът изисква от нас;
 • ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

 

Защита на личната Ви информация

 

Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната Ви информация.

Ще съхраняваме подадената от Вас лична информация на сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

Всички електронни парични транзакции, извършени чрез нашия сайт, са защитени чрез криптиращи технологии.

Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е рисковано начинание и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Съхраняваната от нас информация се запазва на физически сървъри, разположени в центрове за съхранение на данни на територията на Република България. Тези центрове отговарят на всички европейски стандарти и изисквания за тях. Наш партньор в това е „СуперХостинг.БГ“ ЕООД. Пълна информация за тяхната сертификация и защитата на подаваните лични данни можете да намерите на следния линк: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, действащи под ръководството на https://saganordurlanda.com, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да Ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения на тези служители.

Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължени по отношение защитата на информацията за Вас.

 

Вашите права

 

 1. Имате право на копие на Вашите лични данни, които ние съхраняваме, както и някои подробности относно това как ги използваме.
 2. При определени обстоятелства имате право да поискате да прехвърлим личните Ви данни, които сте ни предоставили, на друга трета страна по ваш избор.
 3. Имате право да запазите или да не запазите Вашето име (потребителско име, username) и имейл преди да публикувате коментар за следващия път, когато коментирате.
 4. Имате право да поискате коригиране (редактиране) на коментар, публикуван от Вас на нашия сайт. За целта трябва да се легитимирате според законовите изисквания.
 5. Имате право да поискате заличаване на коментар, публикуван от Вас на нашия сайт. За целта трябва да се легитимирате според законовите изисквания.
 6. Имате право по всяко време да ни инструктирате да не обработваме личната Ви информация за маркетингови цели.
 7. В определени случаи правата Ви могат да бъдат ограничени, например ако искането Ви може да доведе до разкриване на лични данни на друго лице или когато искате от нас да изтрием информация, която сме длъжни да съхраняваме по закон или въз основа на императивни законни основания.

 

Уебсайтове на трети страни

 

В нашия сайт има хипервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на тези трети страни.

Понякога записваме част от информацията на предоставените ни сървъри или я препращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да Ви осигурим най-доброто изживяване при използването на нашите услуги и да Ви дадем наличност и достъпност на използваните от Вас услуги.

Нашият сайт не дава право на ползване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас с трети страни, освен ако това не се налага за да Ви бъдат предоставени заявени от Вас услуги, когато сте предоставили Вашето разрешение или при някоя от следните случаи:

 • информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправномощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

 

Изменения

 

Настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни може да бъде изменяна едностранно по всяко време и без предизвестие. В случай, че някое от положенията в декларацията се окаже недействително, то няма да носи след себе си недействителност на самата декларация. Недействителното положение ще бъде премахнато или заменено (редактирано), като междувременно Вие не се освобождавате от обвързаността си с тази декларация. При публикуването на новия текст ще посочваме датата на последната редакция. Редовно проверявайте тази страница, за да се уверите, че сте запознати с актуалните промени в декларацията.

Използването на ресурсите на сайта или на която и да е част от тях след датата на извършване на измененията ще се счита за приемане на актуализираните условия, влизащи в сила с публикуването им в рамките на сайта.

 

Други

 

По всички неуредени въпроси от настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всяка комуникация с Вас ще се извършва поверително. При получаване на Вашето съобщение (по имейл), ние ще се свържем с Вас в разумен срок, за да отговорим на Вашите въпроси и притеснения. В някои случаи може да поискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви. Стремим се да гарантираме, че притесненията ви ще бъдат решени своевременно и по подходящ начин.

За да разберете как да се свържете с нас, отидете на КОНТАКТИ.

Ако не успеем да отговорим на запитванията Ви, имате право да се свържете с надзорните органи за поверителност на данните в държавата, в която живеете или работите, или да потърсите правна защита чрез съдебната система, ако смятате, че са нарушени правилата за защита на Вашите данни.

error: