Общи условия

 

Декларация за права и отговорности

 

Когато използвате РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА https://saganordurlanda.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, което става веднага при първоначалното използване на каквато и да е част от РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от текущите ОБЩИ УСЛОВИЯ, моля, не използвайте РЕСУРСИТЕ на този ДОМЕЙН и предоставените от тях информация и УСЛУГИ, в това число: всички материали под формата на текст, изображения, аудио, видео и т.н.

Моментът на обвързване с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ съвпада с момента на отварянето на УЕБСАЙТ от ДОМЕЙНА. Тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (https://crc.bg/files/_bg/30112017-Zakon.pdf), с което декларира, че желае да използва УСЛУГИТЕ на ДОМЕЙНА, както и че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и че е съгласен с тях, като се задължава да ги спазва добросъвестно.

 

Дефиниции и определения

 

При тълкуването и прилагането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените по-долу термини и изрази с главни букви имат следното значение в текста:

 1. Под „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ да се разбират всички положения и клаузи, изброени в секцията „ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ“;
 2. Под „ДОМЕЙН“ да се разбира съвкупното пространство на https://saganordurlanda.com. ДОМЕЙНЪТ е достъпен чрез своя унифициран адрес по HTTPS (или друг стандартизиран протокол) и съдържа в своите възли файлове, програмен код, текст, изображения, аудио и видео материали, както и други материали и РЕСУРСИ;
 3. Под „УЕБСАЙТ“ да се разбира обособено пространство в глобалната интернет мрежа с адрес на ДОМЕЙН https://saganordurlanda.com, достъпно чрез своя електронен адрес (URL) по HTTPS протокол (или друг стандартизиран протокол) и съдържащо файлове, програмен код, текст, изображения, аудио и видео материали, както и други материали и РЕСУРСИ;
 4. Под „ЛИНК“ да се разбира всяка поставена хипервръзка с електронен адрес на съответната интернет страница, пренасочваща ПОТРЕБИТЕЛЯ към УЕБСАЙТ от същия ДОМЕЙН или към други уебсайтове в интернет мрежата чрез кликване върху него;
 5. Под „РЕСУРСИ“ да се разбират предоставените на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ДОМЕЙНА информационни материали и продукти, включително бази данни, софтуер, новини, публикации, текст, изображения, фотографии, видео и аудио материали, програмен код и/или фрагменти от него;
 6. Под „УСЛУГИ“ да се разбират всички РЕСУРСИ, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на ДОМЕЙНА;
 7. Под „ПОТРЕБИТЕЛ/ПОТРЕБИТЕЛИ“ да се разбира всяко физическо или юридическо лице, което осъществява достъп и използва УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ и РЕСУРСИТЕ, предоставяни в рамките на ДОМЕЙНА;
 8. Под „РЕГИСТРАНТ“ да се разбира лицето, на чието име е регистриран ДОМЕЙНЪТ https://saganordurlanda.com;
 9. Под „ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ“ да се разбират всички действия или бездействия, противоречащи на етичните норми на поведение в интернет, нарушаването на Закона за авторското право и сродните му права, както и нанасянето на вреди на РЕГИСТРАНТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или трети лица. ЗЛОНАМЕРЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ могат да включват:
  • изпращане на нежелана поща (spam/junk mail)
  • изкуствено генериране на висок трафик с цел нарушаване работата (функциониране и производителност) на УЕБСАЙТА и да се попречи на други ПОТРЕБИТЕЛИ да ги използват (flood);
  • извършване на действия, които могат да се тълкуват като промишлен шпионаж или саботаж, унищожаване на информационни системи или дигитални масиви от данни (crack);
  • инсталация и разпространяване на всички видове зловреден софтуер (malware, spyware, ransomware, trojan horse, etc.);
  • достъп до РЕСУРСИ и УСЛУГИ с чужд потребителски акаунт;
  • изобличаване и използване на уязвимости в системите с цел лична облага, извличане и заличаване на информация, и саботаж на дигитални данни (hacking);
  • възпрепятстване достъпа на трети лица до интернет;
  • извършване на каквито и да е престъпни действия, административни нарушения или непозволени вреди по смисъла на Българското законодателство или по законодателството на друга държава от ЕС;
  • използване на методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съдържание (pop-up; blind link, etc.).
 10. Под „МОДЕРАТОР“ да се разбира лице, представляващо част от екипа на https://saganordurlanda.com, което има за задача да ревизира потребителското съдържание и коментари, и да реши дали те са съвместими с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. МОДЕРАТОРЪТ изпълнява ролята и на фасилитатор, и използва неутрални (арбитражни) подходи при разрешаването на конфликти и спорове между ПОТРЕБИТЕЛИ в рамките на ДОМЕЙНА.

 

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 1. Да спазва Българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и добрите нрави;
 2. да не нарушава имуществените и/или неимуществените права и интереси на трети лица, или на РЕГИСТРАНТА, като правото на частна собственост, правото на интелектуална собственост, авторски права, човешки права и т.н.;
 3. да уведомява своевременно https://saganordurlanda.com за всяко открито нарушение при използването на предоставените УСЛУГИ;
 4. да не извършва ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ.

 

Права върху съдържанието на ДОМЕЙНА

 

 1. Всички елементи от съдържанието на ДОМЕЙНА, включително бази данни, софтуер, публикации, текст, изображения, фотографски снимки, видео и аудио материали, и всички други видове информация, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права или на други закони, уреждащи правото на интелектуалната собственост, и са притежание на РЕГИСТРАНТА и/или трети лица. Всяко копиране и промяна на част или на цялото съдържание на ДОМЕЙНА без предварително писмено съгласие на РЕГИСТРАНТА или на съответните носители на авторски права, е забранено и при нарушение ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.
 2. УСЛУГИТЕ, предоставяни от ДОМЕЙНА, са предназначени само и единствено за лично ползване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да разпространява по какъвто и да е начин публикуваната в рамките на ДОМЕЙНА информация, както и да копира, да отпечатва на хартиен носители, да записва и разпространява на цифров носител и/или да разпространява по дигитален начин от тях повече, отколкото се предполага, че е необходимо за задоволяване на личните му нужди. Задължително е запазването на всички надписи и водни знаци върху съдържанието, намиращо се в рамките на ДОМЕЙНА, свързани с авторски и други права на собственост.
 3. Когато компоненти или материали от ДОМЕЙНА бъдат запаметени на електронен носител от ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури указание за запазените права на РЕГИСТРАНТА и/или на третите лица върху всяко копие.

 

Отговорности

 

 1. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорности за каквито и да е смущения или технически проблеми, възпрепятстващи достъпа и използването на УСЛУГИТЕ и РЕСУРСИТЕ в резултат на експлоатирането на компютърното или друго електронно оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен проблем, софтуерен проблем, проблем със свързаността към интернет и др.).
 2. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорност в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ бъде засегнат от зловреден софтуер, нарушаващ нормалната работа на компютърното или друго електронно оборудване при използването на РЕСУРСИТЕ и УСЛУГИТЕ на ДОМЕЙНА.
 3. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорност за съдържанието и сигурността на други уебсайтове, достъпът до който се осъществява чрез ЛИНКОВЕ, публикувани в рамките на ДОМЕЙНА, както и за последиците, които биха могли да възникнат за ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използването на тяхното съдържание.
 4. РЕГИСТРАНТЪТ прави необходимото, за да поддържа актуална предоставената информация от източници, които възприема за достоверни, но не гарантира, че те са такива, нито носи отговорност за коректността им или ако достъпът до тях бъде прекъснат.
 5. В рамките на ДОМЕЙНА се съдържат преводи на материали, извършени от трети лица (различни от авторите на съответните материали), за чиято точност, коректност и пълнота РЕГИСТРАНТЪТ не дава гаранция и не носи отговорност.
 6. РЕГИСТРАНТЪТ си запазва правото по своя преценка и без предварително оповестяване, да прекратява временно или постоянно предоставянето на достъпа до УЕБСАЙТОВЕТЕ от ДОМЕЙНА с цел изменение или актуализация на тяхното съдържание, както и да прекратява изцяло предоставянето на УСЛУГИТЕ.
 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички загуби – преки, непреки или последвали вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа и използването на РЕСУРСИ от ДОМЕЙНА.
 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети РЕГИСТРАНТА за всяко свое действие или бездействие с което е нарушил или е допринесъл да бъдат нарушени Законът за авторското право и сродните му права, правото на интелектуалната собственост или други права, действащи в рамките на ДОМЕЙНА.

 

Промяна на общите условия

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни едностранно по всяко време и без предизвестие от страна на РЕГИСТРАНТА. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е периодично да следи за възникването на промени. Използването на РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА или на която и да е част от тях след датата на извършване на промените ще се счита за приемане на актуализираните условия, влизащи в сила с публикуването им в рамките на ДОМЕЙНА.

 

Допълнителни разпоредби

 

 • В случай, че някое от положенията в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се окаже недействително, това няма да носи след себе си недействителност на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Недействителната клауза ще бъде заменена (редактирана) според съответните норми или установената практика, като междувременно ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се освобождава от обвързаността си от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 • По всички неуредени от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Всички спорове, отнасящи се до тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, които страните не са успели да разрешат чрез словесен диалог и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред съответните компетентни органи в Република България.
error: